Hållbarhet

Valutec möjliggör ett ökat användande av trä. Därigenom gör vi våra kunder mer lönsamma och bidrar till en snabbare omställning för ett hållbart samhälle. Det är en grundförutsättning för vårt berättigande som företag.

Valutec är en långsiktig leverantör av virkestorkar, vilket präglar allt vi gör i såväl utveckling av våra produkter, underhållande av kundrelationer och samarbete med instituten.  Vårt arbete med hållbarhetsfrågor är en naturlig del av verksamheten och en förutsättning för att kunna uppnå vårt mål, ett ökat användande av trä.  

Att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet innebär att på ett ansvarsfullt och innovativt sätt skapa långsiktiga lösningar ur såväl ekonomiska, ekologiska som sociala perspektiv. Förutom att det är vårt ansvar att värna om vår planet och framtida generationer leder arbetet till en bättre arbetsmiljö och en attraktivare produkt. Detta skapar i sin tur nöjdare kunder, engagerade medarbetare och ökad lönsamhet.

 

 

Vår definition av hållbarhet:

Ekologisk hållbarhet – vi bygger och utvecklar virkestorkar inom planetens gränser.  

Social hållbarhet – vi arbetar, såväl internt som externt, med människor som respekterar människors lika värde och sätter människans behov och välbefinnande i centrum.

Ekonomisk hållbarhet – vi säkrar vår långsiktiga ekonomiska tillväxt utan att det medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten.

Hållbarhetsvision:
Valutec ska vara den mest hållbara virkestorkleverantören i världen och aktivt bidra till omställningen mot ett hållbarare samhälle.

Hållbarhetspolicy:
Hållbarhet är en grundläggande och vägledande princip för alla delar i Valutecs verksamhet. Vi åtar oss att företagets verksamhet ligger i linje med FN:s globala mål för hållbarutveckling och bidra till en hållbar utveckling med hänsyn till ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter.

Valutecs hållbarhetskoder bygger på FN Global Compact och är grunden till vårt hållbarhetsarbete. All personal, samtliga leverantörer och underleverantörer ska vara medvetna om, förstå och följa respektive hållbarhetskod.
Uppförandekod (leverantör)
Uppförandekod (personal)
Visselblåsarfunktion


Vi lovar att:

  • Bedriva vår verksamhet så att påverkan på människa och miljö minimeras
  • Utöva det dagliga arbetet utifrån ett långsiktigt perspektiv
  • Hållbarhet har en naturlig del i utvecklingen av våra virkestorkar
  • Aktivt arbeta för att ständigt förbättra hälsa och säkerhet på våra arbetsplatser
  • Vara en inkluderande arbetsgivare där medarbetarna når sin fulla potential
  • Kontinuerligt höja kompetensen om hållbarhet genom utbildning och kommunikation i hållbarhetsfrågor
  • Arbeta för ökad resurseffektivitet både i den egna verksamheten och i våra produkter
  • Följa upp utfall och kontinuerligt revidera målsättningar i syfte att minska vår miljö- och klimatpåverkan

 

Nerladdningar

Valutec - En hallbar partner

Kontaktpersoner

Dela på facebook